Algemene voorwaarden Mountox.com

 

Artikel 1 Definities

 1. E-book of e-boek: Een e-book is een digitaal uitgegeven boek, bestemd om gelezen te worden op een elektronisch apparaat zoals een tablet, computer, mobiele telefoon, smartphone of een e-reader. E-books kunnen net als traditionele boeken bestaan uit zowel afbeeldingen als tekst.
 2. Mountox of Mountox.com: Het bedrijf Mountox B.V. met haar bijbehorende onlinewebsite www.mountox.com.
 3. Klant: Een klant van Mountox en/of een bezoeker van Mountox.com welke een dienst of product aanschaft of aanvraagd bij een Mountox.
 4. E-maillijst of maillijst: Een beveiligde en beschermde lijst met gegevens minimaal bevattend 1 e-mailadres, welke wordt gebruikt om e-mailcampagnes van Mountox te versturen naar deze e-mailadressen welke akkoord zijn gegaan met deze algemene voorwaarde en verzameld + beschermd conform ons privacy beleid. 
 5. Partner of Mountox partner: Een officiëel aangewezen bedrijf welke samenwerkt met Mountox om een product of dienst te realiseren voor Mountox of de Klant.
 

Artikel 2 identiteit Mountox

 1. Mountox B.V. is een Nederlands bedrijf gevestigd in Nederland. Mountox is hét online platform voor elektrische auto’s. Mountox geeft je met innovatieve tools inzicht in jouw voordelen met elektrisch rijden. Wij ondersteunen je met informatie en tools over alle (volledig en waterstof) elektrische automodellen.
 2. Onze contactgegevens:
Mountox B.V.
Rotterdamseweg 183c (geen bezoekadres)
2629HD DELFT
Zuid-Holland, Nederland
KvK nummer: 80475523
BTW identificatienummer: NL861685064.B.01
Neem hier contact met ons op.
www.mountox.com
 
 

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 1. De inhoud van deze algemene voorwaarden zijn onder voorbehoud van spel- en typfouten.
 2. Mountox is niet aansprakelijk voor acties, gevolgen of mogelijk negatieven situaties welke voortvloeien uit onze kortingsactie(s), proefrit aanvraag of contact aanvraag. Voor informatie, media en materialen aangeboden op Mountox.com geldt een beperkte aansprakelijkheid, beschreven op deze pagina (disclaimer).
 3. Mountox behoudt zich het recht voor om naar redelijkheid en billijkheid niet langer mogelijk, de geldigheid of voortzetting van de kortingsactie voortijdig te beëindigen, zonder dat dit tot aansprakelijkheid kan leiden.

 

Artikel 4 Wijzigingen

 1. Mountox behoud het recht om haar kortingsactie(s) te wijzigen of te stoppen indien Mountox dit wenst, mits Mountox de Klant (ook te verstaan een Mountox.com bezoeker) tijdig op duidelijke wijze op de hoogte houdt via Mountox.com.
 2. Mountox maakt altijd haar acties bekend op haar website.

 
De volgende artikelen 5 t/m 9 zijn bedoeld voor bijzondere voorwaarde van e-book downloads.
 
 

Bijzondere voorwaarden e-book downloads

 

Artikel 5 - Algemeen

 1. De rechtsverhouding tussen Mountox B.V, gevestigd aan de Rotterdamseweg 183c te Delft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 80475523 en BTW-nummer NL861685064B01 (hierna ‘Mountox’) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de factuur en eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst vooraf zijn gegaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Mountox. Mountox behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.
 2. Deze voorwaarden en bepalingen regelen de rechtsverhouding tussen Mountox en klant (zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Mountox en zich uit dien hoofde verbindt ten aanzien van Mountox, hierna: de ‘Klant’), met betrekking tot de verkoop van e-books (hierna: ‘e-book’ of in het meervoud ‘e-books’).
 3. Door het plaatsen van een bestelling van een e-book via een online verbinding, (1) aanvaardt de Klant zonder enig voorbehoud deze voorwaarden, (2) verklaart de Klant dat hij deze voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, (3) verbindt de Klant zich ertoe deze na te leven en (4) erkent de Klant de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document.
 4. Als de Klant onderhavige voorwaarden niet aanvaardt, mag het e-book niet gebruikt worden en dient de Klant onmiddellijk de online verbinding te verbreken. Indien het e-book reeds werd gedownload via de download link die de Klant heeft ontvangen, dan moet de Klant bij niet-aanvaarding het gebruik ervan onverwijld stoppen en dient hij alle kopieën van het e-book in zijn bezit of onder zijn beheer te vernietigen. Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een dwingende wettelijke bepaling, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.
 5. Onderhavige voorwaarden (artikel 5 t/m 9) zijn algemene voorwaarden die enkel betrekking hebben op de aankoop en het gebruik van e-books. Vanzelfsprekend worden andere diensten en producten van Mountox besproken in andere voorwaarden.
 6. Deze algemene voorwaarden voor e-book downloads kunnen worden geraadpleegd op de website van Mountox (www.mountox.com) of kunnen eenvoudig worden verkregen door een verzoek te versturen via dit contactformulier.

 

Artikel 6 - Aanbod, totstandkoming overeenkomst, levering & downloads

 1. Offertes en prijzen van Mountox houden geen enkele verplichting/ verbintenis in vanwege Mountox en kunnen op elk moment worden teruggetrokken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Mountox niet.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging online webpagina wordt getoond na het succesvol afronden van de betaling door de Klant. Mountox en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. Mountox gaat er redelijkerwijze ook van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook gerechtigd en bekwaam is om de Klant te verbinden.
 3. De levering van het e-book vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met download link voor het downloaden van het e-book aan de Klant wordt getoond via een online webpagina, en dit binnen de 24 uren na het plaatsen van de bestelling. Door het aanbieden van een downloadlink op de webpagina van de orderbevestiging, heeft Mountox aan haar leveringsplicht voldaan. Mocht de Klant binnen de 24 uren na de bestelling van het e-book geen downloadlink ontvangen of kunnen vinden op de webpagina van de orderbevestiging van Mountox, of mocht de download link niet werken, dient hij Mountox onmiddellijk te contacteren via dit contactformulier.
 4. Van zodra voormelde online webpagina van de orderbevestiging met download link aan de Klant wordt getoond, kan de Klant het e-book downloaden binnen een termijn van twee maanden, die van start gaat vanaf de dag van vertonen van voormelde orderbevestiging. Na deze termijn van twee maanden wordt de mogelijkheid tot downloaden niet langer gegarandeerd.

 

Artikel 7 - Gebruik van e-books

 1. Om e-books te kunnen gebruiken en te lezen op zijn mobiel toestel en/of zijn computer of laptop, dient de Klant te beschikken over een pdf-reader. Een dergelijke reader is gratis te downloaden via https://get.adobe.com/nl/reader/. Mountox is niet aansprakelijk voor het correct functioneren van deze software en/of applicaties, de beschikbaarheid ervan en de gevolgen voor het downloaden en gebruiken van het e-book.
 2. De e-books zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de Klant, en wel op maximum zes verschillende persoonlijke apparaten van de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om het e-book geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, onderlicentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze over te dragen.

 

Artikel 8 - Prijzen en betaling van e-books

 1. De Klant is gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in de webshop op www.mountox.com. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Mountox worden gecorrigeerd.
 2. De aankoop van E-Books kan worden betaald door middel van iDEAL of Bancontact. Mountox kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of inperken. De beschikbare betalingsmogelijkheden zullen steeds worden kenbaar gemaakt via de webshop (https://www.mountox.com/)
 3. Voor de verwerking van de online betalingen, doet Mountox beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. Mountox stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Mountox heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant.
 4. Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant, kan Mountox in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.
 5. Het aangekocht e-book zal slechts worden geleverd aan de Klant indien volledig voormeld bedrag is betaald.

 

Artikel 9 - Geen verzakingsrecht en retourrecht

 1. Op het aangekochte e-book geldt geen recht van retour en de Klant kan zijn verzakingsrecht niet uitoefenen. Van zodra de overeenkomst tot stand komt, kan zij niet worden ontbonden.

 
De volgende artikelen 10 t/m 11 zijn bedoeld voor bijzondere voorwaarde voor dergelijke producten en diensten van Mountox anders dan e-book downloads.
 
 

Andere bijzondere voorwaarden

 

Artikel 10 - Onze e-mailcampagne voorwaarden

 1. Wanneer u zich inschrijft met uw opgegeven e-mailadres voor één van onze e-mailcampagnes, gaat u akkoord met het toevoegen van uw e-mailadres op onze e-maillijst. Om de nieuwsbrief of informatieve e-mails te kunnen versturen naar u is uw e-mailadres noodzakelijk. U kunt zich elk moment weer uitschrijven voor deze e-maillijst(en). Ook heeft recht op eventuele inzage, rectificatie en vergetelheid wanneer gewenst. Lees hier meer over uw privacy en de beveiliging welke wij erg serieus nemen!
 2. Wij gebruiken statistieke cookies om de om het succes (aantal geopende e-mails), de spam of misbruikmeldingen en de resultaten (het aantal kliks) te meten van onze e-mailcampagnes met als doel om onze e-mailcampagnes te verbeteren zodat u daarvan profiteert. U leest hier meer over in ons cookie beleid.
 

Artikel 11 - Onze proefrit, offerte en reservering aanvraag voorwaarden

 1. Wanneer u een proefrit of offerte aanvraag uitvoert, vragen wij u een aantal gegevens (alleen essentieel voor het doel) om in te vullen, welke onze partners nodig hebben om de dienst met u te organiseren en u hierover te contacteren. Meer over deze gegevens en ons privacy beleid welke wij ontzettend serieus nemen leest u hier .
 2. Wanneer u een proefrit of offerte aanvraag verstuurd dient u akkoord te gaan om deze gegevens op onze aanvraag e-maillijst te plaatsten. Dit is noodzakelijk om u te kunnen e-mailen over de aanvraag en de desbetreffende Mountox partner in staat te stellen om u te contacteren en de dienst te organiseren.
 3. Onze partners doen er alles aan met uiterste best om uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Mochten er problemen ontstaan of heeft u na lange tijd geen gehoor gekregen? Neem dan hier contact met ons op of met de desbetreffende partner. Mountox kan geen garantie afgeven over de snelheid waarin onze partner(s) met u contact opnemen of de beschikbaarheid van de dienst bij de partner op dat moment.
 4. Met het indienen van uw proefrit of offerte aanvraag geeft u toestemming aan onze partners om u te kunnen contacteren met uw aangeleverde contactgegevens, om de dienst zo soepel mogelijk te kunnen organiseren.
 5. Onze partners kunnen u aanvullende gegevens vragen zoals gewenste afspraak datum voor een proefrit. Deze gegevens behandelen, verzamelen en kunnen wij niet inzien en zijn volledig van toepassing voor Partner en het contact wat u met Partner heeft.

 

Bedankt voor het lezen van onze algemene voorwaarde!

Versie V4.0 — AUGUSTUS 2021

Copyright © 2021 Mountox B.V. Alle rechten voorbehouden.