Disclaimer, privacyverklaring en cookies beleid

 

Onze cookies

Functionele cookies

Mountox.com gebruikt functionele cookies (niet te verwarren met tracking cookies zoals marketing cookies). Het doel van deze functionele cookies is om de website van Mountox te laten functioneren en tools zoals de “bespaarcalculator” of kenteken vergelijken te laten werken. Zonder functionele cookies ontbreken functionaliteiten van Mountox.com en werken tools of elementen van Mountox.com niet correct. Cookies zijn kleine bestanden met informatie die op het apparaat van de gebruiker (bezoeker) lokaal worden opgeslagen. De cookies kunnen wij (Mountox) zelf op geen enkele manier inzien, verwerken, verzamelen, opslaan, verwijderen of kunnen worden verspreid. Deze gegevens worden alleen op jouw apparaat lokaal (niet online) opgeslagen en kan je zelf verwijderen in de browsergeschiedenis instellingen.
Gegevens in de functionele cookies: Onze tools zoals de “bespaarcalculator” hebben reken gegevens nodig om jouw berekening van de besparing met elektrisch rijden te kunnen maken. Deze rekenen gegevens zoals bijvoorbeeld uw kilometrage of een voertuig kenteken worden na het invullen als cookies opgeslagen op uw apparaat, zodat onze tools hiermee kunnen berekenen. Zonder het opslaan kunnen berekeningen niet gemaakt worden.
Zonder deze functionele cookies kan Mountox jou niet voorzien van snelle gebruiksvriendelijke tools om jouw persoonlijk voordeel in elektrisch rijden te tonen en te voldoen aan haar missie.
 

Analytische cookies

Analytische cookies en affiliate cookies worden gebruikt om de statistieken van onze website te analyseren en de performance hiervan te verbeteren. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op en wij slaan geen interesses op of delen statistieken met andere partijen die hier niet mee te maken hebben. Met deze cookies kunnen we onze site en affiliate programma verbeteren en om de ervaring van de gebruiker te verbeteren.
 

Statistieke cookies in onze e-mailcampagnes

Statistieke cookies kunnen worden gebruikt in onze e-mail marketingcampagnes of geautomatiseerde functionele e-mails. Mountox gebruikt met behulp van Mailchimp de statistiek cookies om het succes (aantal geopende e-mails), de spam of misbruikmeldingen en de resultaten (het aantal kliks) van deze e-mails te meten. Hierdoor kunnen wij fouten opsporen en onze e-mail (campagne) kwaliteit te verbeteren zodat jij daarvan profiteert.
Zonder deze cookies zijn onze e-mailcampagnes zoals de kortingscodes niet mogelijk, zonder deze diensten is Mountox financieel belemmerd en kunnen geen verkopen verzonden worden en geverifieerd bij onze dealers.
 

Disclaimer

 

Bedankt voor uw bezoek aan de Mountox website en het lezen van onze Disclaimer. Mountox is een handelsnaam van Mountox VOF en staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 69419167. Wij zijn een platform dat is gericht op elektrische auto’s. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in ons bedrijfsmodel. Mountox streeft ernaar de intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren. Mountox personeel en het grote publiek kunnen gebruik maken van deze website om er openbaar beschikbare informatie op te halen. 

 

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.


Mountox spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Mountox als portal fungeert volledig en juist is. Mountox is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Mountox aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina's of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina's omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en Mountox geeft geen garanties van welke aard dan ook.


De website van Mountox bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Mountox liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Mountox. Mountox is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Mountox geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.


Het technisch functioneren van de (breedband)verbindingen valt onder het risico van de exploitant van de (breedband)verbinding. Mountox aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de (breedband)leverancier. Mountox vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van Mountox en Mountox geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Mountox. Tevens is Mountox niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Mountox die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Mountox in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.  

 

Indien misleidende, onjuiste of anderszins ongeschikte informatie onder onze aandacht is gebracht, zal naar redelijkheid en billijkheid een inspanning worden gedaan om deze informatie aan te passen of te verwijderen. Indien hier volgens u sprake van is kunt u contact opnemen met de webmaster.

 

Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd door Mountox, behalve het enkele materiaal dat valt onder het auteursrecht van anderen en hier gebruikt wordt met toestemming. Auteursrechtelijk beschermd materiaal mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder. Deze site bevat ook een aantal merken, die niet mogen worden toegeëigend door andere personen dan de eigenaar van het handelsmerk en mag niet worden gebruikt in strijd met het merkenrecht. 

 

Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Mountox van toepassing. U kunt deze op onze website inzien.

 

Mountox is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van onze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen er aan de informatie op de pagina's van onze website geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Mountox geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op de pagina's van Mountox kunnen links naar (commerciële en niet commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen. Mountox is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

 

Bedankt voor het lezen van onze Disclaimer!

Copyright © 2019 Mountox. Alle rechten voorbehouden. 

 

v. 1.0.1.

APRIL 2019

 

Privacybeleid


 

Gebruikers Website Mountox

Hartelijk dank voor het lezen van onze privacyverklaring. Mountox respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijk informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan Mountox verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Hieronder zetten wij voor u uiteen wat wij met uw gegevens doen.

In deze privacy policy komen de navolgende onderwerpen aan bod:

 1. 1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
 2. 2. Beveiligingsniveau;
 3. 3. Marketingactiviteiten;
 4. 4. Rechten van betrokkenen;
 5. 5. Cookies;
 6. 6. Contactgegevens;
 7. 7. Aanpassen privacybeleid.

 

 1. 1. Doeleinden van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door u aan Mountox worden verstrekt via één van de websites van Mountox of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de volgende doelen:

 • Reageren op algemene informatieaanvragen;
 • Verwerken van het lidmaatschap van Mountox;
 • Communicatie met deelnemers van Mountox;
 • Het onderhouden van de relatie met deelnemers van Mountox;
 • Communicatie inzake een Mountox project;
 • Het onderhouden van de relatie tussen het Mountox platform, consumenten en partners.

Indien u hierover vragen heeft, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens onder punt 6.

 

 1. 2. Beveiligingsniveau

Mountox beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Daarmee minimaliseren we het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en ongevraagde wijziging. Daartoe maken we gebruik van firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 6.

 

 1. 3. Marketingactiviteiten

Mountox houdt, in het kader van marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van de bezoekers van haar website. Met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, kunnen worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Mountox kan gegevens van deelnemers tevens gebruiken om de relatie met derden te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met deelnemers over evenementen en kansen die zich aan doen binnen de muziekindustrie.

 

 1. 4. Rechten van betrokkenen

Gebruikers hebben te allen tijde recht op inzage in hun gegevens. Gebruikers kunnen ons verzoeken om correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens. Gebruiker dient bij een correctieverzoek schriftelijk of via e-mail aan te geven welke wijzigingen hij wenst. Verwijdering kan op schriftelijk of emailsweegs verzoek van een gebruiker worden doorgevoerd, indien de gegevens van de betreffende gebruiker niet meer ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Voor deelnemers geldt dat zij Mountox kunnen verzoeken om verwijdering van de persoonsgegevens die verband houden met een deelnemerschap, zodra het deelnemerschap is beëindigd. We dragen er in ieder geval zorg voor, dat persoonsgegevens van gewezen deelnemers niet langer dan noodzakelijk door ons worden bewaard en in ieder geval niet langer dan 5 jaar.

 

 1. 5. Cookies

Evenals andere commerciële websites maakt ook onze website gebruik van de standaard techniek genaamd: ”cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op uw computer aangemaakt worden. De cookies bevatten meestal info over de acties die u op die website ondernomen hebt: welke voorkeuren u heeft ingesteld en welke pagina’s u heeft bezocht. U kunt in uw webbrowser aangeven of u cookies wilt toestaan of niet.

 

 1. 6. Contactgegevens

Vragen en verzoeken rond de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan: info@mountox.com

Op werkdagen zijn we tussen 09:00 en 17:00u telefonisch te bereiken op Tel: +31 (0)637422318

Mountox is gevestigd aan de Zouteveenseweg 6, 2636EH te Schipluiden

 

Aanpassen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.mountox.com) worden gepubliceerd.

Bedankt voor uw bezoek aan de Mountox website en het lezen van ons privacybeleid.

Copyright © 2019 Mountox. Alle rechten voorbehouden.

V.1.0.1

APRIL 2019